شنبه 9 مرداد 1400 شمسی /7/31/2021 10:19:28 PM
  • پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات
  • صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
  • سردبیر: فریبا رسولی | مدیراجرایی: رویا آشتیانی
  • مدیرفنی: جواد رزاقی | مدیر هنری: رامین براتی

بیرونیت نوعی کانی معدنی است که به پاس خدمات ابوریحان بیرونی به علم کانی شناسی، به این نام در دنیا نامگذاری شده است.

پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بوده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازد.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
سردبیر: فریبا رسولی 
مدیرعامل: رویا آشتیانی
مدیرفنی: جواد رزاقی
مدیر هنری: رامین براتی
تحریریه: ثمن رحیمی راد، مرجان فضلی
شورای سیاستگذاری: محمدمهدی بهکیش، لطفعلی بخشی، مهدی کرباسیان، علی شمس اردکانی، محمدرضا بهرامن، بهرام شکوری، علی الماسی، حمید آذرمند، جعفر خیرخواهان،  ارغوان فرزین معتمد، آیه کاتبی